Prevencija alkoholizma kod mladih osoba

Lorena Manović, Ivana Raković

Sažetak


SAŽETAK

 

UVOD: Alkoholizam se može definirati kao pretjerano uživanje alkoholnih pića, pijanÄevanje te kroniÄno otrovanje alkoholom, uzrokovano njegovom zlouporabom. Konzumacija alkohola popularna je u svim socijalnim krugovima, meÄ‘u onima koji spadaju u socijalnu elitu, ali i meÄ‘u onima koji alkohol prihvaćaju kao svakodnevicu. TakoÄ‘er, alkohol je i prvo sredstvo ovisnosti koje mlade osobe probaju i s kojim se susreću. Godine izmeÄ‘u djetinjstva i odrasle dobi razdoblje su Äeste preobrazbe i sazrijevanja, praćene intenzivnim i sveprožimajućim promjenama u podruÄju miÅ¡ljenja, osjećaja, ali i odnosa s drugim ljudima Äime se oblikuje jedinstveni pogled adolescenata kako na sebe tako i na druge. Ralozi konzumacije alkohola meÄ‘u mladim osobama prvenstveno ovise o njihovim osobnim i druÅ¡tvenim sklonostima i okolnostima. Neki od uobiÄajenih razloga svakako su želja da se bude drugaÄiji od ostalih, dosada, strah od nepripadanja odreÄ‘enoj skupini, vjerovanje kako će se nakon konzumacije osjećati opuÅ¡tenije te veselije i sliÄno. Prethodno navedeni razlozi ukazuju na Äinjenicu kako su utjecaji na navike konzumacije alkohola meÄ‘u mladim ljudima mnogobrojni te kako isti ovise o normama socijalnog okruženja.

 

 

CILJ: Cilj ovog Älanka bio teorijski objasniti pojavu alkoholizma kod mladih osoba te istražiti ulogu prevencije u njegovu sprjeÄavanju.

 

 

METODE: Retrospektivna metoda istraživanja; prije 5 godina. Korištena je PubMed baza podataka: prevencija, alkoholizam, mlade osobe.

 

REZULTATI: Tijekom pretraživanja baze pronaÄ‘eno je 28 Älanka od kojih je, prema kriterijima ukljuÄenja (kljuÄne rijeÄi, datum publiciranja od 2013.godine  do 2018.godine, Älanci na engleskom jeziku), za ovo istraživanje koriÅ¡teno - 3. Podaci iz literature koja je koriÅ¡tena, verificirali su važnost timskog rada u prevenciji alkoholizma kod mladih osoba.

 

ZAKLJUÄŒAK: Prevencija alkoholizma meÄ‘u mladim osobama od iznimne je važnosti kako bi se na vrijeme zaustavio negativan trend ispijanja alkohola kao i poimanje alkohola normalnim izvorom zabave i veselja. DonoÅ¡enje i provoÄ‘enje preventivnih programa zadatak je svih druÅ¡tvenih razina. Od iznimne je važnosti da svaki od programa bude suvremen, zanimljiv i jasno koncipiran te usmjeren prije svega na obitelj i Å¡kolu. Å kola i obitelj u zajedniÄkoj suradnji mogu organizirati brojne edukativno – preventivne aktivnosti te na takav naÄin utjecati na percepciju mladih o Å¡tetnosti konzumacije alkohola.

 

KLJUÄŒNE RIJEÄŒI: prevencija, alkoholizam, mlade osobe


Ključne riječi


prevencija, alkoholizam, mlade osobe

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja