Vol. 6, Broj 23, 7. srpnja 2010.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Od urednice broja PDF
Sandra Mihel

Gost

Od Župana Međimurske županije PDF
Ivan Perhoč

Stručni radovi

Od urednice teme PDF
Diana Uvodić-Đurić
O Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije PDF
Marina Payerl-Pal
Pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva Međimurske županije i rada zdravstvene djelatnosti PDF
Renata Kutnjak Kiš
Programi ranog otkrivanja raka u Međimurskoj županiji PDF
Renata Kutnjak Kiš
Međimurska županija-Zdrava županija - Program «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj zajednici» PDF
Renata Kutnjak Kiš, Elizabeta Najman Hižman
Zdravstvena ispravnost vode za piće u javnim i individualnim vodoopskrbnim objektima u Međimurskoj županiji PDF
Višnja Smilović, Lidija Vrbanec Megla, Suzana Tarandek Strnad
Kretanje zaraznih bolesti na području Međimurske županije PDF
Višnja Smilović, Lidija Vrbanec Megla, Suzana Tarandek Strnad
Tuberkuloza u Međimurskoj županiji u razdoblju od 2000.-2009. godine – neki epidemiološki podaci PDF
Lidija Vrbanec Megla, Višnja Smilović, Suzana Tarandek Strnad
Antirabična zaštita u Međimurskoj županiji u razdoblju od 2000.-2009. PDF
Suzana Tarandek Strnad, Višnja Smilović, Lidija Vrbanec Megla
Pregled kretanja otpornosti značajnih izvanbolničkih bakterijskih patogena te ambulantna potrošnja antibiotika u Međimurju PDF
Marina Payerl-Pal
Učestalost i dijagnostika uzročnika urogenitalnih infekcija u Međimurskoj županiji u petogodišnjem razdoblju PDF
Vesna Vršić Krištofić
Retrospektivna analiza izolata βHS-B u urogenitalnom traktu trudnica u Međimurskoj županiji PDF
Marijana Zadravec, Marina Payerl-Pal, Vesna Vršić Krištofić, Biserka Poje Jelenić
Retrospektivna analiza bakterijskih izolata iz probavnog sustava u Međimurju 1999.-2009. godine PDF
Biserka Poje Jelenić
Uloga županijskog doma zdravlja u zbrinjavanju bolesnika s akutnim koronarnim sindromom PDF
Nevenka Krčmar, Ivan Pristaš, Ranko Stevanović, Aleksandar Tonković
Antropometrijsko praćenje djece Zdravstvenom knjižicom djeteta u Međimurju PDF
Marija Hegeduš-Jungvirth
Utjecaj socioekonomskog statusa roditelja na rast i razvoj djece PDF
Marija Hegeduš-Jungvirth, Nevenka Krčmar, Edgar Glavaš, Ivana Ključarić
Uhranjenost djece školske dobi u Međimurskoj županiji u školskoj godini 2007/2008 i uloga Školske medicine u mjerama prevencije pretilosti školske djece PDF
Zrinka Zvornik Legen, Narcisa Slugan, Diana Uvodić Đurić
Mladi i alkohol - prikaz rezultata kvalitativnog istraživanja pijenja alkohola među mladima Međimurske županije PDF
Diana Uvodić-Đurić, Narcisa Slugan, Andreja Zadravec Baranašić, Božena Malekoci Oletić, Tatjana Žižek
Mladi i sredstva ovisnosti – rezultati istraživanja o stavovima, navikama i korištenju sredstava ovisnosti kod djece i mladih Međimurske županije PDF
Diana Uvodić-Đurić, Renata Kutnjak Kiš, Narcisa Slugan, Zrinka Zvornik Legen, Andreja Zadravec Baranašić, Tanja Lilić
Agresivnost kod učenika s lakšim intelektualnim teškoćama i neke odrednice obiteljskog okruženja PDF
Tatjana Žižek, Berta Bacinger-Klobučarić
Osobe s invaliditetom - način života/suživota u lokalnoj zajednici PDF
Jasenka Šalamon
Baby fitness u Međimurskoj županiji PDF
Marija Hegeduš-Jungvirth, Eleonora Glavina
Čakovec „ Grad prijatelj djece “ PDF
Marija Hegeduš-Jungvirth
Zajedno - projekt edukacije o ovisnostima u osnovnim školama Međimurske županije PDF
Jasmina Kartalović
Snaga timskog rada na provođenju školskih preventivnih programa u Međimurskoj županiji PDF
Andreja Zadravec Baranašić
Pokrenimo zajednicu u prevenciji ovisničkih ponašanja mladih PDF
Diana Uvodić-Đurić, Andreja Zadravec Baranašić
«SVAKA DROGA JE OPASNA - IZABERI ŽIVOT» -Projekt vršnjačke edukacije u Srednjoj školi Prelog PDF
Diana Uvodić-Đurić, Teo Petričević, Tanja Lilić
Romi u Međimurju – sportska rekreacija PDF
Marijan Vugrinčić
Sportska rekreacija u Međimurju – 2010 PDF
Marijan Vugrinčić
Promicanje sportske rekreacije u lokalnoj zajednici PDF
Valentin Šipuš, Ljiljana Šipuš
Zajednica u promicanju dojenja – grupe za potporu dojenju PDF
Vesna Vukšić, Jasna Bacinger
Provođenje tečajeva za trudnice u Međimurskoj županiji PDF
Renata Kutnjak Kiš
Dan zdravog osmijeha u Čakovcu PDF
Tanja Rosić
Djelovanje Kluba laringektomiranih u Međimurskoj županiji PDF
Renata Kutnjak Kiš, Antun Zadravec
Klub žena liječenih od bolesti dojke „NOVA NADA“ Čakovec PDF
Jasenka Štefić
Linija povjerenja i savjetovalište Kluba žena liječenih od bolesti dojke PDF
Jelena Klinčević
I L C O - Čakovec – Kako kvalitetnije živjeti s rakom debelog crijeva PDF
Dragica Bistrović
"Naš Jožek"-razgovor s Josipom Lehkecom-dugogodišnjim terepeutom u klubu liječenih alkoholičara i dobitnikom nagrade "Zrinski" PDF
Diana Uvodić-Đurić, Rajko Sanjković, Antun Hlatki
Iz prošlosti Mikrobiološkog laboratorija PDF
Marina Payerl-Pal
Pozdravna riječ urednice teme PDF
Tamara Poljičanin
Hrvatski model – jučer-danas-sutra PDF
Željko Metelko, Tamara Poljičanin
Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, 2007.-2010. PDF
Tamara Poljičanin, Mario Šekerija, Željko Metelko, Dunja Skoko-Poljak
CroDiab – registar osoba sa šećernom bolešću PDF
Tamara Poljičanin, Mario Šekerija, Željko Metelko
Mortalitet u šećernoj bolesti PDF
Mario Šekerija, Tanja Ćorić, Željko Metelko
Terapijska edukacija osoba sa šećernom bolesti PDF
Manja Prašek
Procjena i praćenje psihosocijalnih potreba u liječenju osoba sa šećernom bolešću PDF
Dea Ajduković, Mirjana Pibernik Okanović
Navika pušenja, konzumiranja alkohola i opojnih sredstava kod adolescenata PDF
Mirna Greblo, Jadranko Šegregur
Pulmološki osvrt na dijagnostiku kontakata tuberkuloze PDF
Mile Bogdan, Dubravka Majić Milotić, Sanja Popović-Grle
Hrvatski savjet za zdravlje PDF
Slobodan Lang, Danijela Štimac, Selma Šogorić

Civilne udruge i zdravlje

Prva hrvatska Nacionalna konferencija o rijetkim bolestima
Hrvatska udruga bolesnika s rijetkim bolestima